Ana Sayfa

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Adres Kayıt Sistemi (AKS) aracılığı ile Türk vatandaşları ile Türkiye’de en az altı ay ikamet tezkeresine sahip yabancıların adres bilgileri elektronik ortamda güncel olarak tutulmaktadır. Bu bilgiler, anılan Kanunun 45 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) vasıtasıyla kamu kurum ve kuruluşları ile 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalarla paylaşılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır. Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan “Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü” bileşeni altında 50 no’lu eylem olarak yer alan ve yürütme sorumluluğu Genel Müdürlüğümüze verilen “Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi” ile birleştirilmiş ve söz konusu Proje 13/01/2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)” olarak yer almıştır.

MAKS’a ilişkin, 24 Haziran 2011 tarihinde hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Sözleşmenin 08 Eylül 2011 tarihinde Yüklenici ile imzalanmasını müteakip Projeye ilişkin çalışmalara başlanmış olup, 31 Aralık 2012 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

I. Proje Çalıştayı

Projemiz analiz çalışmalarının katılımcılarla birlikte değerlendirildiği I. Proje Çalıştayı 5-9 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. I. Proje Çalıştayı sayfasına ulaşmak için takip ediniz.

Proje Hedefleri Nelerdir?

Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak üzerinde yönetildiği Ulusal Adres devamı...

II. Proje Çalıştayı

Projemiz tasarım çalışmalarının katılımcılarla birlikte değerlendirildiği II. Proje Çalıştayı 9-12 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Nasıl Bir Yapı Hedefleniyor?

Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulması devamı...

Entegrasyon Çalışmaları

Proje hedeflerinin doğrulanabilmesi amacıyla başlatılan sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında, belirlenen yetkili idarelerle birlikte çalışmalar devam etmektedir.